Installatiebedrijf Van der Pol BV (loodgieter)

Installatiebedrijf Van der Pol BV zou vroeger bekend staan als loodgieter. Loodgieter is een vak dat zich richt op aanleg en onderhoud van sanitair, verwarmingsinstallaties, waterleidingen en/of riolering. Wij zijn als installatiebedrijf iets breder dan de aloude loodgieter. Ofwel Loodgieten 2.0

Het woord loodgieter is ontleend aan het vroegere gieten van stroken lood en loden pijpen. Deze stroken werden gebruikt om buizen waterdicht te maken.

Het werkgebied van een loodgieter is in de 21e eeuw een stuk ruimer geworden. Zo kan een loodgieter zich bezighouden met de aanleg en het onderhoud van sanitair, verwarmingsinstallaties, waterleidingen en/of riolering. Ook moet een loodgieter steeds meer van computers afweten, aangezien CV-ketels, een belangrijk werkterrein van de loodgieter, steeds meer gebruikmaken van deze moderne technologie.

Er is ook een vakvereniging voor loodgieters, UNETO-VNI. Hier worden bedrijven lid van, wanneer zij bepaalde diploma's in huis hebben (ten minste één van de personeelsleden) en aan allerlei eisen voldoen.

Installatiebedrijf Van der Pol BV kan loodgieterswerkzaamheden uitvoeren  vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(SWF), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.

Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com