Artikel 1 : Aard van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de met Installatiebedrijf Van der Pol BV gesloten CV-ketel abonnementen inzake het onderhouden van warmwatertoestellen en/of verwarmingstoestellen en/of installaties zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 : Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:het bedrijf: Installatiebedrijf Van der Pol BV; - de abonnee: de natuurlijke of rechtspersoon die met het bedrijf een overeenkomst is aangegaan inzake het onderhouden van warmwater- en/of verwarmingstoestellen; - de directie: de directie van Installatiebedrijf Van der Pol BV; - het abonnement: de overeenkomst inzake het preventief curatief onderhoud van warmwater- en/of verwarmingstoestellen; - het toestel: een gas- of andersoortig gestookt toestel, ten behoeve van warmtapwater bereiding en/of ruimteverwarming; - de leidingen naar en vanaf het toestel voor de aan- en/of afvoer van gas, elektriciteit, tapwater, cv-water, verbrandingslucht, verbrandingsgassen, condens- en ontlastwater, benodigd voor het functioneren van het toestel; - de energie: aardgas, olie, elektriciteit of anderszins; - de installatie: alles, wat niet tot het toestel behoort, zoals bijvoorbeeld radiatoren en klokthermostaten.

Artikel 3 : Acceptatie van toestellen
 1. In het abonnement kunnen alleen toestellen worden opgenomen, die in goede staat van onderhoud verkeren, zulks ter beoordeling van de directie. Wanneer dit naar het oordeel van de directie noodzakelijk is, zullen deze toestellen vooraf op kosten van de toekomstige abonnee worden gerepareerd c.q. schoongemaakt. Het toestel dient voorts onderhoudstechnisch asbestvrij te zijn: dat wil zeggen, dat het bedrijf slechts verplicht is tot uitvoering van onderhoud, dat mogelijk is zonder daarbij in aanraking te komen met asbesthoudende onderdelen.
 2. Indien ten gevolge van een storing een onderhoudsabonnement wordt gesloten zullen eerst de werkelijke kosten voor het opheffen van de storing in rekening worden gebracht.
 3. Indien een onder een abonnement vallend toestel door een ander toestel wordt vervangen, dient de abonnee het bedrijf hiervan direct in kennis te stellen. Het andere toestel wordt vervolgens geacht onder het abonnement te vallen, zulks onder eventuele aanpassing van het abonnementsgeld.
 4. Uitvoering van het abonnement kan worden geweigerd, indien en voor zover het toestellen betreft, die van een afwijkend type en/of fabrikaat zijn, dan wel er anderszins sprake is van voor het onderhoud bezwarende omstandigheden bijvoorbeeld indien, naar oordeel van het bedrijf, het onderhoud niet overeenkomstig de geldende Arbowetgeving kan worden uitgevoerd. Eerst nadat, in overleg met en op kosten van de abonnee, de nodige voorzieningen zijn getroffen, zal het onderhoud plaatsvinden.
 5. Het bedrijf is niet verplicht tot het repareren van toestellen waarvan onderdelen niet meer leverbaar zijn.
Artikel 3A : Abonnementen

Het onderhoudsabonnement, geeft recht op één inspectiebeurt per 12 maanden en 24-uurs storingsoplossing. Voor het oplossen van een storing worden de (na het eerste kostenloze, in het abonnement zittende storingsuur) gemaakte uren en materialen in rekening gebracht.

Artikel 3B : Aanvulling abonnementen
 1. Bij de abonnementen gaat het eventueel kosteloos vervangen van onderdelen eerst in na verloop van een termijn van drie maanden na aanmelding hiervoor.
 2. Onderdelen welke niet binnen de ommanteling vallen zijn het expansievat, overstortventiel, vulkraan, inlaatcombinatie, gaskraan en (merkgebonden) thermostaat.
Artikel 4 : Verschuldigde kosten en inning.
 1. De jaarlijkse verschuldigde abonnementsgelden worden door het bedrijf vastgesteld. De verschuldigde bedragen worden aan het begin van een kalenderjaar gefactureerd.
 2. Betaling binnen de gestelde betalingstermijn.
 3. Het abonnementsgeld bestaat uit een vaste bijdrage voor ieder onder het abonnement vallend toestel.
 4. De bij een onderhoudsbeurt of bij het opheffen van storing benodigde materialen en onderdelen, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 5. Alle niet onder de abonnementen vallende werkzaamheden, materialen en onderdelen, zullen achteraf aan u worden gefactureerd.
 6. Ingeval van betaling op te verzenden factuur bedraagt de betaaltermijn twee weken na factuurdatum.
 7. Indien betaling, ondanks ingebrekestelling, uitblijft is het bedrijf bevoegd haar verplichtingen op grond van het abonnement op te schorten.
 8. Ingeval van niet tijdige betaling is de abonnee de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag.
 9. Indien het bedrijf de vordering ter incasso uit handen moet geven wordt het bedrag ter vordering verhoogd met incassokosten.
Artikel 5 : Duur en beëindiging van het onderhoudsabonnement.
 1. De abonnee verbindt zich voor tenminste 12 achtereenvolgende maanden de in het artikel 4 benoemde abonnementsgelden te betalen. Indien het abonnement niet tenminste 1 maand voor het verstrijken van deze termijn door een van de partijen schriftelijk is opgezegd, wordt zij geacht stilzwijgend met wederom een termijn van 12 maanden te zijn verlengd. Het abonnement kan tussentijds alleen worden beëindigd in geval van verhuizing of overlijden van de abonnee, en in de artikelen 3B lid 5 en 8 lid 4 omschreven gevallen.
 2. Indien een opvolgende bewoner van een perceel , waarin reeds door een vorige bewoner een abonnement , als bedoeld in deze algemene voorwaarden, is aangegaan, dit abonnement wenst voort te zetten, wordt het abonnement met de opvolgende bewoner voor onbepaalde tijd aangegaan. Elk van de partijen is bevoegd het abonnement schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 3. Wanneer de abonnee in gebreke is met de betaling van de kosten van het abonnement of anderszins het gestelde in deze algemene voorwaarden niet nakomt,heeft het bedrijf het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. In dat geval is de abonnee gehouden tot onmiddellijke betaling van op grond van deze overeenkomst verschuldigde, doch niet door de abonnee betaalde termijnen en de termijnen die de abonnee verschuldigd zou zijn, wanneer de overeenkomst met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel zou worden beëindigd, alsmede(overige) schaden en kosten.
Artikel 6 : Onderhoud toestel & Garantie & Schade.
 1. Het onderhoud van het toestel geschiedt door of vanwege het bedrijf en voor rekening van het bedrijf op normale werkuren van maandag tot en met vrijdag, feestdagen daarvan uitgesloten. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het bedrijf, worden ook in behandeling genomen buiten normale werktijden.
 2. Het abonnement geeft recht op een inspectiebeurt per 12 maanden voor elk toestel waarvoor een abonnement is afgesloten. Indien tijdens het servicebezoek andere, niet onder het abonnement vallende werkzaamheden worden verricht, kan dit geschieden tegen het geldende uurtarief.
 3. Indien tijdens het servicebezoek storingen worden verholpen aan niet onder het abonnement vallende toestellen , kan dit geschieden tegen het geldende uurtarief. Onder het kosteloos vervangen van onderdelen wordt verstaan die onderdelen, welke betrekking hebben op de werking van het toestel en die zich binnen de ommanteling van het toestel bevinden. Bij luchtverwarmers of warmeterugwin-units wordt een maal per abonnementsperiode het luchtfilter(s) vervangen.
 4. De volgende werkzaamheden zijn in iedere geval uitgesloten van het abonnement en zijn dus niet kosteloos: reparaties aan gas-, water-, cv en afvoerleidingen, luchtleidingen, afzuigkanalen en/of roosters, rookgaskanalen, radiatoren en/of kranen, het inwendig reinigen/ontkalken van leidingsystemen en/of warmtewisselaars en weerafhankelijke of andere afwijkende regelsystemen en (klok)thermostaten.
 5. Op door het bedrijf geleverde materialen en onderdelen wordt de van toepassing zijnde fabrieksgarantie gegeven. Het bedrijf heeft het recht om de aan het inroepen van de fabrieksgarantie verbonden kosten aan de abonnee in rekening te brengen.
 6. In afwijking van het hierboven gestelde onder 3 en 5 worden in behandeling genomen klachten wel in rekening gebracht die het gevolg zijn van: - onoordeelkundig gebruik of behandeling van het toestel; - door de abonnee of derden toegebracht schade aan het toestel; - door het bedrijf geadviseerde, doch door de abonnee geweigerde reparaties en/of vervanging van onderdelen; - bevriezing, blikseminslag en het niet tijdig (bij) vullen van het toestel en/of cv-installatie; - het niet aanwezig zijn van de elektrische spanning of gasdruk van het toestel; - zelfwerkzaamheden aan de installatie of het toestel; Ook de onderstaande werkzaamheden zijn niet kosteloos: - het aansteken van een gastoestel, dat niet tengevolge van een storing is uitgegaan; - het verhelpen van lekkages aan- of vervangen van zonnecollectoren bij zonneboilersystemen; - het tevergeefs voorrijden tengevolge van het niet aanwezig zijn van de abonnee op het afgesproken tijdstip.
 7. De aansprakelijkheid van het bedrijf voor enige schade aan personen of goederen is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering, vermeerderd met het eigen risico.
Artikel 7 : Verhuizing.
 1. De abonnee is verplicht bij verhuizing het bedrijf daarvan tijdig schriftelijke in kennis te stellen.
 2. Een abonnement is overdraagbaar aan de opvolgende bewoner.
Artikel 8 : Indexering & Wijzigingen.
 1. De abonnementsprijs kan jaarlijks worden verhoogd, indien daartoe aanleiding is als gevolg van stijging van lonen en inkoopprijzen, op basis van het CBS indexcijfer CAO lonen.
 2. Indien de installateur een prijswijziging voorstelt die uitgaat boven het CBS indexcijfer CAO lonen, zal hij tijdig doch in ieder geval twee maanden voordat de nieuwe contractperiode ingaat, de pijswijziging schriftelijk aan de abonnee bekend maken. De installateur wijst de abonnee daarbij op het recht de overeenkomst te beeindigen. Bij gebreke hiervan blijft de oude prijs ongewijzigd.
 3. Op aanvraag zal een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de abonnee worden toegezonden.
 4. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de bestaande abonnementen. Indien een abonnee een wezenlijke wijziging niet wenst te accepteren, is hij bevoegd het abonnement tussentijds te beëindigen door middel van schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van een maand.
 5. Wijzigingen en prijsverhogingen t.a.v. van de abonnementen, evenals deze algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website www.v-d-pol.nl en/of www.vanderpol.nu.
Artikel 9 : Slotbepaling.

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden CV-abonnementen zijn gesloten.

Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com