Welke tapcapaciteit heeft  u nodig bij bepaling van een nieuwe CV-ketel in uw woning?

De onderstaande tabel geeft de geadviseerde CW waarde van een nieuw CV combi-toestel aan, bij verschillende aantallen bewoners en verschillende opwarmtijden van de boilers.
Voor de berekening is uitgegaan van een standaard douchekop en eventueel een bad.

Voor gastoestellen vindt u met onderstaande tabel de juiste CW-waarde.

Warm water vraag (40 ºC)CW

 • CW 1
  Minder dan 6 liter in keuken of beperkt douchen.
  Tegelijk meer kranen niet mogelijk.

 • CW 2
  Minstens 6 liter in keuken of douche.
  Tegelijk meer kranen niet mogelijk.

 • CW 3
  Minstens 10 liter in keuken, douche of bad.
  Tegelijk meer kranen nauwelijks mogelijk.

 • CW 4
  Minstens 12,5 liter in keuken of douche of bad.
  Tegelijk meer kranen beperkt mogelijk.

 • CW 5
  Minstens 12,5 liter in keuken en douche of bad.
  Tegelijk meer kranen beperkt mogelijk.

 • CW 6
  Minstens 12,5 liter in keuken, douche en bad.
  Tegelijk meer kranen optimaal mogelijk.

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.
Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com