Met een gips-/zandvanger kan een verstopping van uw afvoer worden voorkomen.


In deze gips of zandvanger zullen alle zware stoffen in het afvalwater zoals zand, gips, koffiedik en etenswaren, bezinken in de daarvoor bestemde opvangbak. Ze zullen hierdoor niet in de afvoerleiding terechtkomen.

Het periodiek legen van de opvangbak is eenvoudig. Nadat het deksel is verwijderd kan de opvangbak direct uit de gips-/zandvanger worden getild en geleegd worden. Doordat de gips-/zandvanger is gemaakt van zuurbestendig, duurzaam polypropyleen, is deze eenvoudig te reinigen omdat het bezinksel niet of nauwelijks aan het materiaal hecht. Bovendien is polypropyleen bestand tegen eventuele schadelijke stoffen in het afvalwater.

Er zijn standaard twee maten leverbaar, de vanger met 6,5 liter inhoud of de grote broer met 18 liter inhoud.Deze modellen kunnen eenvoudig onder een spoelbak of in een kastje worden geplaatst.

De gips/zandvanger is zo geconstrueerd dat er geen afdichtingen zijn welke kunnen gaan lekken. Door de ingebouwde sifon zullen er ook geen hinderlijke luchtjes ontstaan. De meegeleverde klemkoppelingen, Ø 50 mm, zorgen ervoor dat de aansluiting eenvoudig is.

Eventueel kan als optie een verrijdbaar onderstel worden meegeleverd.De gips-/zandvangers hebben een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding en garanderen een jarenlang probleemloos gebruik.

En zo is uw riolering ineens verstopt!

In oudere woningen wordt nog wel eens gebruik gemaakt van een beerput. Soms zijn de rioleringsleidingen dan ook nog uitgevoerd in gres of eterniet buizen.

Het komt regelmatig voor dat er verstoppingen of verzakkingen in de leidingen of bij de beerput voorkomen. Hier kunnen wij u van dienst zijn.

Wij zorgen ervoor dat de beerput wordt geleegd en de beschadigde of niet meer te gebruiken leidingen worden vervangen door nieuwe rioleringsleiding. In overleg kunnen we er voor zorgen dat de beerput eventueel wordt doorververbonden of kortgesloten.

Maar ook voor een "eenvoudige" gootsteen-onstopping kunt u ons inschakelen. Voor dit gootsteen ontstoppen hebben wij de juiste apparatuur. Tevens verkopen wij onderhoudsmiddelen om uw gootsteen ontstopt te krijgen en te houden.

 

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.
Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com