Veilig wonen

In ongeveer 40% van alle woningen in Nederland voldoen de gas-, water- en elektrische installaties niet aan de veiligheidseisen.In sommige gevallen is er zelfs sprake van een gevaarlijke situatie met brand- of ontploffingsgevaar.
Daarom is het goed uw gas-, water- en elektrische installatie periodiek te laten inspecteren.
Als u een woninginspectie- en keuring door Installatiebedrijf Van der Pol laat uitvoeren, vermijdt u risico's en voorkomt u ongelukken.

 

Wat doen wij tijdens een woninginspectie- en keuring?

Vergelijkbaar met een APK aan uw auto, wordt uw gas-, water- en elektrische installatie tijdens de woninginspectie- en keuring nauwkeurig nagemeten en gecontroleerd.
U maakt een afspraak met één van onze installatie-controleurs. Tijdens de inspectie wordt de gas-, water en elektrische installatie gecontroleerd.
De woninginspectie- en keuring neemt ongeveer 2 uur in beslag en na de controle nemen wij alle gevaarlijke en onveilige situaties, en mogelijke verbeteringspunten, in uw woning met u door.
Na afloop krijgt u een gedetailleerd keuringsverslag met alle bevindingen.

Zo bent u tegen geringe kosten verzekerd van goedgekeurde G/W/E installaties. En dus een veilige woning. Dat geeft een veilig en vertrouwd gevoel.

Bij een woninginspectie- en keuring worden de volgende zaken gecontroleerd:
  • Gas : gasleiding, gastoestellen (luchttoevoer en rookgasafvoer), gasdrukregelaar, etc
  • Water : waterleiding, werking appendages, etc.
  • Elektra : meterkast, groepenkast (met componenten zoals zekeringen, automaten en en aardlekschakelaars), aarding, wandcontactdozen, etc.

Bij alle keuringen wordt gekeken of de installaties zijn conform de van toepassing zijnde normen en richtlijnen.

Is een woninginspectie- en keuring van toepassing op mijn woning?

Jazeker! Installatieonderdelen dienen te werken, werken meestal jaren lang achtereen zonder problemen. Misschien zijn er aanpassingen aan woningsinstallaties gedaan door minder kundige personen, voordat u in bezit kwam van uw woning.
Of heeft u zelf een aanpassing gedaan, die u graag gecontroleerd wilt hebben door de vakman. Of heeft u alleen maar aanpassingen en verbeteringen laten doen door de vakman en wilt u de effecten van de "tand des tijds" op uw G/W/E installaties eens gecontroleerd hebben.

Oudere woningen zijn nog niet aangepast aan de huidige comforteisen en ook in nieuwere woningen kunnen er al onveilige situaties zijn ontstaan door veroudering.

Voorbeelden zijn een verslechterde aarding, defecte aardlekschakelaar of een gaslekkage. Punten die wij bij een woninginspectie- en keuring ontdekken, rapporteren en meestal snel kunnen verhelpen.

Neem eens contact met ons op voor een prijsindicatie van een woninginspectie- en keuring in uw woning.

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.
Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com