Nederlanders zijn steeds vaker het slachtoffer van een woninginbraak.

Het aantal mensen dat thuis ongewenst bezoek kreeg, steeg van 2,5 procent in 2008 naar 3,1 procent in 2011. In absolute aantallen zijn dat ongeveer 100.000 burgers, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eind 2012 (bron : AD).

Het gaat hierbij zowel om pogingen tot inbraak zonder dat er iets is gestolen, als om inbraken waarbij daadwerkelijk iets is gestolen uit de woning.

Per jaar zijn meer dan 100.000 mensen slachtoffer van inbraken in Nederland. Met een goed beveiligingsysteem verkleint de kans op een woninginbraak aanzienlijk en woont u met een veilig en vertrouwd gevoel.

Uw beveiligingsysteem kan worden aangesloten op een alarmcentrale, maar is niet verplicht. De aansluiting naar een alarmcentrale is namelijk een extra maandelijkse kostenpost, op basis van een abonnement.

Wij vinden dat een E of W installatie in een gebouw niet op zichzelf hoort te staan. Het moet praten met anders-soortige installaties. En op een gunstige manier invloed op elkaar inwerken. Door die gunstige invloed moet onder andere een hoger comfort en lager energieverbruik worden bereikt. Ofwel : een beveiligingsysteem hoort deel uit te maken van een domotica-omgeving.

Wij kunnen u extra beveiliging bieden tegen inbraak en brand door middel van een professioneel beveiligingsysteem. Afhankelijk van uw wensen en woonsituatie brengen wij een advies op maat aan u uit. Ook nemen we de staat van de huidige installaties mee in ons advies. Zo is ons beveiligingsysteem altijd optimaal afgestemd op uw woonsituatie.

Beveiligingsysteem voor iedere situatie

Ons beveiligingsysteem heeft verschillende toepassingsmogelijkheden. Wij bieden u een op maat gemaakt beveiligingsysteem dat bestaat uit een totaal van componenten die uw woonsituatie optimaal beveiligt. Naast de centrale unit, de beveiligingcentrale worden hiervoor de volgende componenten gebruikt :

  • PIR detector : Een ruimtelijk werkende PIR detector werkt volgens het principe van temperatuurverschillen. Dus als de PIR detector een snelle wijziging van temperaturen detecteert (menselijke beweging), dan wordt een melding naar de beveiligingcentrale (in uw woning) gestuurd. De PIR kan ook als huisdiervriendelijk worden uitgevoerd : een huisdier wordt dan niet waargenomen door de PIR
  • PIR melder : Deze PIR melder werkt net als voorgenoemde PIR en registereert extra door middel van een foto. Deze foto kan doorgestuurd worden per email of MMS bericht.
  • Rookmelder : een rookmelder detecteert de lucht om de melder heen. Als die lucht vervuild raakt door rookontwikkeling, wordt er een melding naar de beveiligingcentrale gestuurd.
  • Magneetcontact : Voor het beveiligen van ramen en deuren tegen inbraak wordt een magneetcontact toegepast. Zodra een raam of deur na inschakeling van het beveiligingsysteem wordt geopend wordt er een melding naar de beveiligingcentrale gestuurd.
  • Paniekknop : In uw woning kunnen één of meerdere paniekknoppen worden geplaatst. Ook is het mogelijk een paniekknop om de pols te dragen. Bij indrukken van de paniekknop wordt dit signaal doorgegeven aan de beveiligingcentrale.
  • Overstromingsdetector : Bent u een langere tijd aanwezig, dan is het aan te bevelen één of meerdere overstromingsdetector(en) te plaatsen. Bij overlopen van een wasmachine, regenwaterafvoer o.i.d. wordt er een signaal doorgegeven aan de beveiligingcentrale.
  • Temperatuurmeting : Voor beveiliging van de woning tegen vorst wordt een temperatuurmeter/thermostaat geplaatst. Deze meet de temperatuur en geeft een melding als de temperatuur in de woning onder een veilige ingestelde temperatuur komt.
  • Sirene : De sirene is een apart component die een signaal van 95 decibel op 1 meter afstand afgeeft. Hierdoor is onafhankelijk van de beveiligingcentrale het alarm als gevolg van brand, inbraak of paniek duidelijk te horen. Hiernaast is het mogelijk om een buitensirene te monteren. Kortom een alarm zal u en de buurt niet ontgaan.

Verwerking signalering

De beveiligingcentrale verwerkt alle signalen van voorgenoemde componenten. In bestaande woningen heeft het de voorkeur de signalen via radiogolven te versturen, om geen leidingen in het zicht te hoeven monteren. Is het mogelijk om netjes bedrading te monteren, dan zal dat worden uitgevoerd.

De beveiligingcentrale kan op verschillende manier met de buitenwereld communiceren. De eerste, altijd toe te passen, manier is een binnensirene. Na gewenning met uw beveiligingsinstallatie is het mogelijk om de communicatie uit te breiden met een buitensirene.

Verder kan er gekozen worden om de centrale zijn meldingen te later versturen via het GSM netwerk. De centrale stuurt dan SMS berichten of gesproken berichten aan maximaal 8 eindgebruikers (familie/vrienden/bekenden/buren), die op de hoogte worden gesteld van brand-, inbraak- of paniekmeldingen. Hier moet u wel rekening houden met een extra GSM abonnement voor de beveiligingcentrale. Ook kan natuurlijk de melding, tegen abonnementkosten, worden doorgestuurd aan een alarmcentrale die voor de alarmopvolging kan zorgen.

Daarnaast kan in plaats van een GSM communicator gekozen worden voor een IP melder. De centrale stuurt dan zijn berichten via het internet (email) aan maximaal 8 eindgebruikers. Naast de internetverbinding is ook een PSTN (analoge telefoonverbinding) op de LAN communicator aanwezig. Ook hier kan de melding worden doorgestuurd aan een alarmcentrale.

De aanleg van een beveiligingsinstallatie  is te realiseren vanaf € 1.500,00 inclusief materialen en montage. Maar blijft natuurlijk afhankelijk van uw situatie en uw wensen.

Uiteraard informeren wij u graag verder om de mogelijkheden onze componenten.

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.
Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com