Historie Installatiebedrijf Van der Pol

Vanaf 1960, sinds de vestiging van Installatiebedrijf F. van der Pol in Bolsward, werd door het installatiebedrijf werkzaamheden op gebied van gas, water, elektra, sanitair, verwarming en riolering uitgevoerd. Werkzaamheden in opdracht van bedrijf of particulier. In de loop der jaren werden de werkzaamheden uitgebreid met elektrawerk en onderhoud aan CV-ketels. Duurzaam werd er in die tijd ook al geïnstalleerd : er werd veel gewerkt met recyclebare materialen als koper, staal en zink.

Op 1 maart 1993 werd in Blauwhuis het toenmalige Installatiebedrijf Brouwer overgenomen. Als direkteur werd Dirk van der Pol aangesteld. Het bedrijf hield zich met 10 medewerkers bezig met allerhande projecten in de nieuwbouw van woningen en bedrijven en had ook een onderhoudsdienst op het gebied van olie- en gasgestookte CV-ketels. In verband met de agrarische klanten was het noodzakelijk om een 24 uurs storingdienst voorhanden te hebben waar de produktie van deze bedrijven gewaarborgd kon blijven.

Door de groei van het naastgelegen autobedrijf in Blauwhuis werd Installatiebedrijf Brouwer genoodzaakt om om te kijken naar een nieuw plekje.

Dat resulteerde in 2010 in de nieuwbouw van een winkel en kantoorpand aan De Ward 39 in Bolsward. De beide installatiebedrijven Van der Pol en Brouwer gingen daar verder onder één naam, Installatiebedrijf Van der Pol BV.

De verhuizing naar De Ward 39 was op 1 december 2000 een feit. In hetzelfde pand (1000 m²) werd de winkel van Vakzaak Van der Pol BV geopend. Hier werd o.a. de voorraden van de installatiebedrijven in ondergebracht. Maar nu zo gepresenteerd dat ook de partikulier (of bedrijf), die met goede materialen wil werken, prima uit de voeten kan. Consumenten en bedrijven  kunnen naast  het reeds bestaande aanbod van installatiematerialen op het gebied van dakbedekking, sanitair, electra, verwarming, waterleiding en riolering nu ook beschikken over een keur aan artikelen op het gebied van ventilatie, rookgasafvoer, handgereedschap, elektrisch gereedschap, bouwmateriaal en ijzerwaren. Deze voorraden staan ook ter beschikking van het installatiebedrijf zodat een spoedklus of storing zeer snel uitgevoerd en opgelost kan worden.

Door de combinatie van Vakzaak en Installatiebedrijf wordt de consument de uniek mogelijkheid geboden de aangekochte materialen uit de Vakzaak door het installatiebedrijf aan te laten leggen.

Als installatiebedrijf zijn wij dus al meer dan vijftig jaar aktief in de regio Sudwest Fryslân. Naast de theoretische werktuigbouwkundige en elektrotechnische kennis hebben we ook de nodige praktische vakkennis opgedaan. Door cursussen en het bijhouden van de nodige vakliteratuur houden wij onze vakkennis op peil.

Wij hebben passie voor ons vak en daarom mag u van ons een eerlijk advies of oplossing verwachten.

Ook zien wij een installatie in een gebouw niet als een solitair iets : we proberen alle installaties (E & W) op elkaar af te stemmen. Dat, en het toepassen van eerder genoemde recyclebare materialen als koper, lood, staal en zink (waar kunststof tegenwoordig ook bijhoort), zien wij als duurzaam en ecologisch installeren.

 

Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. Vanuit Bolsward bedienen wij klanten uit bovengenoemde plaatsen.
Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com