Onderhoud noodverlichting

Het juist functioneren van een noodverlichtingsinstallatie kan alleen worden gewaarborgd als deze zich in een goede werkingsstaat bevindt. Daarom is een regelmatige controle dan ook onontbeerlijk voor de goede werking tijdens spannings-uitval. Volgens de normen NEN 1010 en NEN 1838 moeten vluchtwegen met minimaal 1 Lux verlicht worden en bij stroomuitval moet de noodverlichting minimaal één uur gegarandeerd zijn. Accu’s verliezen na verloop van tijd hun capaciteit, zodat fabrikanten de maximale levensduur op 4 jaar hebben gesteld. Na deze 4 jaar zal de accu nog wel werken, maar nooit lang genoeg met voldoende lichtopbrengst. Alleen door de accu in het vijfde jaar te vervangen, voldoet u dus aan de regels.

 

Wet en regelgeving

De verplichting tot het opnemen van noodverlichting in een gebouw of object is in Nederland wettelijk vastgelegd. De directe koppeling tussen wet en noodverlichting is te vinden in “Het Bouwbesluit” en de “Arbeidsomstandighedenwet”. De benadering van noodverlichting binnen deze wetten is verschillend. In aanvulling op deze wetten is het “besluit brandveilig gebruik bouwwerken” opgesteld.

Naast de wettelijke verplichting tot het opnemen van noodverlichting in een gebouw, zijn er ook nog normen waarin vooral de uitvoering van noodverlichting en de noodverlichtingsinstallatie nader gedefinieerd wordt. Deze normen schrijven niet direct een bepaalde noodverlichting voor, maar beschrijven hoe noodverlichting op een adequate en veilige manier toegepast kan worden. Meest toonaangevende normen op dit gebied zijn:

NEN-EN 1838, NEN 6088 en NEN 1010. In deze normen worden een aantal zaken gedefinieerd die direct te koppelen zijn naar de wetgeving.

Bouwbesluit

Ieder gebouw is voor wat betreft constructie en inrichting onderworpen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Deze voorschriften hebben in belangrijke mate betrekking op de veiligheid voor gebruikers en/of bezoekers van gebouwen. In het Bouwbesluit zijn deze voorschriften gekoppeld aan de functie van het gebouw en het aantal personen dat zich naar verwachting in het gebouw kan bevinden. In de Bouwbesluitartikelen 2.49 en 2.55 wordt met name de verplichting voor noodstroominstallaties benoemd. In Artikelen 2.60 en 2.67 wordt de aanwezigheid van noodverlichting bepaald. Daarbij wordt wel onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van deze regels is de eigenaar van het gebouw.

Arbowet

In het kader van de Arbowet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht geworden. Dit besluit is o.a. een reflectie van een aantal Europese richtlijnen, waarbij de veiligheid en de gezondheid op de arbeidsplaats centraal staat. Er wordt hierbij dus gekeken naar het gebruik van het gebouw als arbeidsplaats. Inzake noodverlichting gaat het hierbij om ‘Minimum voorschriften inzake de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen’ en ‘Minimum voorschriften veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk’ (richtlijn nr. 89/654/EEG en nr. 92/58/EEG). Als gevolg van deze regelgeving is de werkgever verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de medewerkers. Hiervoor dient de werkgever te zorgen voor aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen. Noodverlichting en vluchtwegsignalering zijn in dit kader noodzakelijke voorzieningen, die bij een calamiteit een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk maken. Dit is dan ook beschreven in de artikelen 3.7.4, 3.7.5 en 3.9.

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Het besluit brandveilig gebruik bouwwerken is een regelgeving die een aanvulling is op het Bouwbesluit. Hierin staan een aantal specifieke zaken die betrekking hebben op het gebruik van een gebouw. Het besluit brandveilig gebruik bouwwerken vult het Bouwbesluit aan op de volgende punten: de aanwezigheid en kwaliteit van vluchtwegsignalering. Daarvoor verwijst het gebruiksbesluit naar de normen NEN-EN 1838 en NEN 6088. Tevens staat in het Gebruiksbesluit de eis dat noodverlichting minimaal 1 maal per jaar onderhouden moet worden.

NEN-EN 1838

De NEN-EN 1838 definieert lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. Deze norm moet gelezen worden in samenhang met het Bouwbesluit en Arbobesluit. Waar het Bouwbesluit en de Arbowet het gebruik van noodverlichting verplichten, biedt de NEN-EN 1838 concrete en heldere eisen over de lichttechnische inrichting van een noodverlichtingsinstallatie. Door toepassing van deze norm is een logische en structurele invulling van de noodverlichtingsinstallatie gegarandeerd.

NEN 6088

NEN 6088: brandveiligheid van gebouwen - veiligheidssignalering - vluchtrouteaanduiding - eigenschappen en bepalingsmethoden. Deze norm geeft producteisen met bijbehorende bepalingsmethoden voor veiligheidssignalering (vluchtrouteaanduiding). In het kader van de Europese eenwording wordt in deze norm de nadruk gelegd op het gebruik van pictogrammen in plaats van teksten. Hierdoor ontstaat uniformiteit en wordt het herkennen van vluchtwegsignalering in de Europese landen vereenvoudigd. Het toepassen van teksten is om die reden sinds 1996 niet meer toegestaan. De laatste versie van de NEN 6088 dateert van 2002.

NEN 1010

NEN 1010: veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Ook in de NEN 1010 worden diverse eisen gesteld waaraan een noodverlichtingsinstallatie moet voldoen. Er is hierin een overlapping met het Bouwbesluit met betrekking tot prestaties van de installatie op het gebied van noodstroomtijd en noodverlichtingsniveau. Als aanvulling benoemt de NEN 1010 een aantal kritieke ruimten (Hoofdschakel- en verdeelinrichting, Schakel- en verdeelinrichting noodverlichting, Liftmachinekamers, Regieruimten, Projectieafdelingen) waar een noodverlichtingsniveau van 10 Lux wordt geëist.

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(SWF), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.

Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com