NEN 3140 Electrische veiligheidskeuring.

Iedere bedrijfspand is tegenwoordig voorzien van een elektrische installatie. De ARBO-wet verplicht de gebruiker/werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is een veilige situatie te waarborgen. Installatiebedrijf Van der Pol BV kan U als werkgever of eigenaar behulpzaam zijn om aan alle regels te voldoen. En om ook in de toekomst aan de regels te blijven voldoen.

De elektrische installatie in uw bedrijfspand moet voldoen aan de norm NEN3140. In de NEN3140 wordt de bedrijfsvoering van elektrische installaties geregeld. De werkgever moet zorgen, dat de veiligheid van de elektrische installatie gewaarborgd is en blijft. De NEN3140 gaat over verantwoordelijkheden en controles. Zo moet de elektrische installatie geplaatst zijn onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke. Tevens dient elke elektrische installatie periodiek te worden gecontroleerd.

Het wettelijk kader

De ARBO-wet verplicht U als werkgever om een beleid te voeren dat erop gericht is de veilige situatie te waarborgen. 
In de ARBO-wet wordt echter geen praktische invulling gegeven aan wat een veilige installatie is en hoe het veilig werken moet worden uitgevoerd. De ARBO-wet verwijst naar een aantal normen op dat gebied.

De aangewezen normen voor het veilig werken (o.a. NEN 3140) en het realiseren van een veilige installatie (o.a. NEN 1010) geven het "vermoeden van overeenstemming". Vrij vertaald betekent dit dus : hantering van de norm NEN3140 is geen wettelijke verplichting, maar wordt in de ARBO-wet wel als richtlijn vermeld om aan de wetgeving te voldoen.
 
Een gereedschap om ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie tijdens het gebruik veilig blijft, is een periodieke inspectie. U als werkgever bent hiervoor primair verantwoordelijk. In de praktijk wordt dit echter vaak gedelegeerd naar de installatieverantwoordelijke (zie verderop onder "Installatieverantwoordelijke").

De NEN3140 stelt, dat de installatieverantwoordelijke moet bepalen:

 • De installatie of installatieonderdelen die geïnspecteerd dienen te worden en welke eventueel niet
 • Hoe deze installatie(onderdelen) geïnspecteerd dient te worden
 • De inspectietermijn die gehanteerd moet worden aan de hand van een risicoanalyse
 • Kan er gebruik gemaakt worden van een steekproef? En zo ja hoe deze bepaald wordt
 • Welke metingen en beproevingen uitgevoerd moeten worden.

Al deze zaken moeten worden vastgelegd en gedocumenteerd. Niet alleen de arbeidsinspectie maar ook in toenemende mate verzekeringsmaatschappijen en gemeenten kunnen hiernaar vragen.

NEN3140

In de NEN3140 zijn de veiligheidseisen vastgelegd voor het gebruik van elektrische installaties of het werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties.

NEN1010

De laagspanningsinstallaties moeten worden ontworpen en aangelegd conform de NEN1010. De NEN1010 is dan ook een echte productnorm. Als het product af is geldt de norm niet meer. Dit blijft zo totdat de installatie weer wordt gewijzigd. De norm NEN1010 is een minimumeis waaraan uw elektrische installatie wettelijk dient te voldoen.

Installatieverantwoordelijke

De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het veilig maken en houden van de elektrotechnische installatie en de bedrijfsvoering daarvan. De installatieverantwoordelijke moet schriftelijk door de werkgever worden aangewezen. Indien binnen uw bedrijf geen persoon beschikbaar is, die voldoende technisch onderlegd is (een specialisten- of middenkaderopleiding elektrotechniek), moet er binnen uw bedrijf toch een installatieverantwoordelijke worden aangewezen. Deze installatieverantwoordelijke kan bepaalde taken door externe partijen laten verzorgen maar blijft verantwoordelijk. De medewerkers van Installatiebedrijf Van der Pol BV zijn ruimschoots gekwalificeerd om U en/of uw installatieverantwoordelijke te adviseren en assisteren.

Vakbekwaam persoon

Een vakbekwaam persoon is degene die door de installatieverantwoordelijke (schriftelijk) is aangewezen om zelfstandig werkzaamheden te mogen uitvoeren aan elektrotechnische installaties. Hierbij kunt u denken aan service-, storings- en onderhoudsmonteurs. Indien een dergelijk opgeleid persoon (middelbare vakopleiding elektrotechniek) niet voorhanden is, kunt u deze extern inhuren. Ook hier zijn de monteurs van Installatiebedrijf Van der Pol BV beschikbaar om de service-, storings- en onderhoudswerkzaamheden voor u uit te voeren.

Te volgen procedure

Om te komen tot een elektrische installatie die aan alle eisen voldoet, is een periodieke inspectie of keuring van de betreffende installatie benodigd.  Uw elektrische installatie moet conform de norm NEN 3140 periodiek geïnspecteerd worden. In de bepaling 5.3.3.101.3 van de bundel bedrijfsvoering staat:

 • De installatieverantwoordelijke moet het volgende bepalen en met redenen omkleed vastleggen:
  • De te inspecteren elektrische installaties of delen daarvan
  • De uit te voeren inspecties
  • De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties
  • De representatieve steekproef


Om te komen tot de daadwerkelijke inspectie is het verstandig om een aantal stappen te doorlopen, te weten :

 • Risico inventarisatie
 • Inspectie
 • Rapportage
 • Verbeterpunten
 • Terugkoppeling en doelstellingen 
Risico inventarisatie

Een risico-inventarisatie is de basis voor het inspectieplan. Die geeft aan waar, waarop, hoe en met welke frequentie en steekproef de inspectie zou moeten plaatsvinden.

 • Waar? Welke locatie of welke delen van de installatie zijn van toepassing op de inspectie?
 • Waarop? Welke controles moeten worden verricht en aan welke norm moet getoetst worden?
 • Hoe? Bijvoorbeeld visuele controle of een inspectie door meting en beproeving
 • Frequentie: afhankelijk van diverse criteria kan door middel van een tabel een frequentie worden bepaald die kan liggen tussen 1 x per jaar tot 1 x per 10 jaar
 • Steekproef: Het is niet altijd noodzakelijk om alle elementen van een installatie te inspecteren. Een steekproef moet wel representatief en onderbouwd zijn. Ook hiervoor zijn toetsingstabellen voorhanden.
Inspectie

Tijdens de inspectie wordt inzicht verkregen in de huidige situatie van de elektrische installatie. Het is een momentopname waarbij door middel van visuele inspectie, toetsing van procedures en verantwoordelijkheden en metingen beoordeeld wordt of de elektrische installatie voldoet aan de minimale veiligheidseisen en op welke punten aanpassingen noodzakelijk zijn.

Rapportage

Uiteraard moet U als werkgever aan de bevoegde instanties kunnen overleggen dat u alles in het werk heeft gesteld om uw elektrische installatie veilig te houden. De basis hiervoor is een inspectierapport dat u kunt overleggen bij controles en eventuele aanspraken (schades, aansprakelijkheid, etc.)
Een keuringsrapport met daarin de bevindingen van de inspectie, de interpretatie van de meetwaarden, aanbevelingen met daarin opgenomen gebreken, verbeterpunten en prioriteiten.

Verbeterpunten

Uiteraard moeten de verbeterpunten die bij de rapportage naar voren zijn gekomen, worden opgelost. Dit kunnen onveilige situaties in de installatie zijn, maar ook fouten of gebreken in de procedures, niet aanwezige van tekeningen of instructies. Of het ontbreken van bijvoorbeeld persoonsaanwijzingen. De knelpunten met de hoogste prioriteit worden als eerste aangepakt. 

Terugkoppeling en doelstellingen

Controleren van de risico-inventarisatie, indien nodig bijstellen en doelstellingen opstellen voor op de langere termijn. Door een gefaseerde aanpak kunnen de inspanningen en kosten over meerdere jaren worden verdeeld.

De verantwoordelijke

De regelgeving geeft duidelijk aan dat de ondernemer / werkgever ten alle tijden verantwoordelijk is voor de veiligheid van de elektrische installatie.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij, als Installatiebedrijf Van der Pol BV, kunnen er natuurlijk voor zorgen, dat gebleken knelpunten snel en vakkundig worden opgelost. De medewerkers van Installatiebedrijf Van der Pol BV zijn op de hoogte van normeringen, technische richtlijnen en installatie-eisen en werken zo altijd volgens de meest recente wettelijke richtlijnen. Bovendien kunnen wij naast veiligheid ook zorgen voor een bedrijfszekere werking. Een deskundig aangelegde en onderhouden elektrische installatie maakt uw werk en leven een stuk plezieriger. Voor u betekent dat zekerheid en kwaliteit.

Zekerheid en kwaliteit

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Veel bedrijven hebben zelf niet te expertise in huis om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen. Daar kunnen wij u behulpzaam bij zijn, u adviseren en uw installatie inspecteren. Dat biedt u zekerheid.

Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com