Zinken dakgoten:

Moeten uw zinken dakgoten gerepareerd of worden vervangen? Installatiebedrijf Van der Pol BV heeft al 55 jaar ervaring in het aanleggen en repareren van zinken goten. Wij vervangen uw zinkwerk met de nodige vakkennis. Ook uw loodreparatie is bij ons in goede handen. Goede service en kwaliteit proberen wij tot een vanzelfsprekendheid te verheffen.

Type dakgoten

Uw dakgoten krijgen heel wat te verduren van onder andere zon, weer en wind. Dakgoten kunnen uitgevoerd zijn in zink of koper. Na verloop van tijd zijn sommige delen van de zinken goot aan vervanging toe. Wij doen werkzaamheden aan de zinken (alsook koperen) dakgoten van zowel bakgoten in houten betimmering als bakgoten en mastgoten in gegalvaniseerde beugels.

Mocht u zinken of koperen goten ouder dan 30 jaar aan uw woning hebben, dan adviseren wij u om deze toch op korte termijn te vervangen. Wij brengen geheel vrijblijvend een bezoek aan uw huis in Bolsward (of omstreken) om uw dakgoten te inspecteren.

Onderhoud dakgoten

Een zinken dakgoot gaat langer mee als u deze regelmatig onderhoud of laat onderhouden. U kunt bij ons uw dakgoten laten checken. Wij controleren uw dakgoten en repareren/vervangen de zwakke punten in de dakgoot, waardoor schade aan de goot en daarmee ook uw woning voor de toekomst zoveel mogelijk wordt voorkomen. Verder maken wij de dakgoten schoon en ontstoppen wij de afvoeren.

 

Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit (zie bovenstaande).