Dakbedekking :

Moet uw dakbedekking gerepareerd of worden vervangen? Installatiebedrijf Van der Pol BV heeft al 50 jaar ervaring in het aanleggen en repareren van daken. Wij vervangen uw dakbedekking met de nodige vakkennis. Goede service en kwaliteit proberen wij tot een vanzelfsprekendheid te verheffen.

Type dak

Het dak krijgt heel wat te verduren van onder andere zon, weer en wind. Na verloop van tijd zijn sommige delen aan vervanging toe. Wij vervangen de dakbedekking van zowel platte daken als shingles daken. Wij brengen geheel vrijblijvend een bezoek aan uw huis om uw dak te inspecteren.

Onderhoud dakbedekking

Een dak gaat langer mee als u deze regelmatig onderhoud of laat onderhouden. U kunt bij ons uw plat dak laten checken. Wij controleren uw dak en vervangen de zwakke punten in de dakbedekking, waardoor schade aan het dak voor de toekomst zoveel mogelijk wordt voorkomen. Verder maken wij de dakgoten schoon en ontstoppen wij de afvoeren.

 

 

 

Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit (zie bovenstaande).
Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com